الف) نام و نام خانوادگي بيمار و شماره تخت او
     ب) نوع دارو و شكل دارويي
     ج) دوز صحيح دارو
     د) طريقه مصرف دارو
     ه) تاريخ شروع مصرف دارو
     و) نام پرستار و پزشك

2- ساعت مصرف دارو را با توجه به نوع دارو ، عوارض دارويي و مراقبت هاي پرستاري ويژه آن ، تعيين مي كند.

3- قبل از شروع بكار حتما" دستها را مي شويد.

4- ترالي دارو را با ماده ضد عفوني كننده ، ضد عفوني مي كند.

5- هنگام آماده كردن داروها ، به دوز دارو و شكل دارويي توجه دارد.

6- پس از آماده كردن داروها ، روي ترالي دارو ، ظرف دارو را در جاي خود گذاشته و كمد دارويي را مرتب مي نمايد ( نظم مي بخشد).

7- در صورت موجود نبودن دارو حتما" موضوع را به پزشك اطلاع مي دهد و با رنگ قرمز در پرونده بيمار ثبت مي كند.

8- در تمام مراحل حل كردن و تزريق كردن دارو ، نكات استريل را رعايت مي كند

9- هنگام دارو دادن ، يك بار ديگر مشخصات بيمار را با كارت دارويي مطابقت مي دهد

10- هنگام دارو دادن ، حتما" بيمار را با نام و نام خانوادگي مخاطب قرار مي دهد (وي را به اسم مي خواند).

11- هنگام دارو دادن ، نوع دارو ، دوز دارو ، و ... را مجددا" با كارت دارويي مطابقت مي دهد.

12- هنگام تجويز داروي خوراكي ، آب آشاميدني در دسترس بيمار قرار مي دهد

13- داروهاي تزريقي وريدي را بسيار آهسته تزريق ميكند (از تزريق سريع داروهاي وريدي خودداري مي كند).

14- در صورت انسداد مسير رگ به هيچ عنوان اقدام به تزريق دارو نمي كند. (راه حل، شستشو يا تعويض محل آنژيو كت مي باشد).

15- در صورت نياز به هپارينه بودن مسير رگ ، نكات هپارين لاك را رعايت مي كند.

16- محل آنژيو كت را از نظر سالم بودن مسير رگ (عدم تورم و التهاب، عدم نشت دارو و سرم و ...) كنترل مي كند.

17- محل آنژيو كت را از نظر تاريخ و پاكيزه بودن ظاهري (چسبها) بررسي مي كند.

18- هرگز دارو را در كنار تخت نمي گذارد تا بيمار آن را ديرتر مصرف كند (ممكن است بيمار مصرف دارو را فراموش كند يا فرد ديگري آن را مصرف نمايد).

19- تا پايان مصرف داروهاي خوراكي بر بالين بيمار باقي مي ماند و بر مصرف دارو نظارت دارد.

20- وقتي بيمار چندين دارو مي گيرد ، داروها را جداگانه به وي مي دهد تا اگر دارويي زمين افتاد يا بيمار آن را رد كرد ، بتواند آن دارو را شناسايي كرده و دوباره به بيمار بدهد

21- در زمان استفاده از ميكروست جهت انفوزيون دارو ، تعداد قطرات و زمان انفوزيون را بطور دقيق تنظيم مي كند.

22- در صورت عدم حضور بيمار يا امتناع وي از خوردن و مصرف دارو ، دارو را به ترالي دارويي بر مي گرداند و مراتب  (مورد و موضوع) را در گزارش پرستاري قيد مي كند.

 

                                                                                       

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم آبان ۱۳۸۷ساعت 15:20  توسط نوراله طاهری  |